O vjernici, ne omalovažavajte Allahove obrede hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naroćito one ogrlicama obilježene ni one ljude koji su krenuli ka časnoj Kabi želeći od Gospodara svoga obilje i zadovoljstvo. A kada obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnoj Kabi, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha jer Allah strašno kažnjava."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Komentar ajeta:


Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, ne omalovažavajte Allahove obrede hadža." Ibn- Abbas kaže da znači tj. obrede hadža.  "ni   sveti   mjesec", to znači neoskrnavljivanje mjeseca, uvažavanje njegove veličine, naglašeno izbjegavanje zabranjenih stvari i napuštanje onoga što je Allah, dž.š., naredio da se ne čini u njemu, kao otpočinjanje rata. Riječi Uzvišenoga:

"ni kurbane,naročito one ogrlicama obilježene" znače: ne napuštajte odvođenje kurbana Svetome hramu, jer je u tome poštivanje Allahovih propisa i ne naputajte obilježavanje kurbana ogrlicama na vratovima, kako bi se oni razlikovali od druge stoke, a i kako bi se znalo da su oni kurbani koji se vode prema Kabi, a i kako bi ih se klonio onaj koji bi eventualno želio da im nanese neko zlo i, na kraju, da bi to bio podsticaj onome ko ih vidi da to isto učini, jer onaj ko poziva Uputi ima nagradu onih koji ga slijede, bez umanjenja njihove nagrade. Zbog ovoga Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je obavio hadž prenočio je u Zul-Hulejfi,a to je Vadil Akik, i ustavši ujutro obišao je svoje žene,a bilo ih je devet, okupao se, namirisao, klanjao dva rekata, a zatim je obilježio svoje kurbane ogrlicama i zanijetio naglas hadž i umru. Kurbani su bili deve, šezdeset i više njih, i to naljepšeg izgleda i boja, kao što kaže uzvišeni:

"Eto toliko,pa ko poštiva Allahove propise - znak je bogobojaznosti srca" (22 23) Ali ibn Ebi-Talib kaže: Naredio nam je Allahov poslanik s.a.v.s. da dobro obratimo pažnju na oči i uši (kurbana). Prenose ga autori Sunena. Riječi Uzvišenoga:

"...ni one ljude koji su krenuli ka časnoj Kabiželeći od Gospodara svoga obilje i zadovoljstvo" tj. ne dozvolite sebi ubijanje onih koji su se zaputili Allaovoj časnoj  Kabi, Haremu, u koji je,kada neko uđe siguran, a tako i onoga ko mu se zaputio tražeći nagradu od Allaha, žudeći za njegovim zadovoljstvom, ne zaustavljajte.

Mudžahid, grupa tabiina i drugi kažu za riječi Uzvišenoga: "...želeći od Gospodara svoga obilje" da znače: bavljenje trgovinom (i dobitak od nje), kao što je prethodilo o značenju riječi Uzvišenoga:"Nije vam grijeh da od Gospodara svoga tražite neko dobro" (2:198) Za riječi Uzvišenoga: "i zadovoljstvo" Ibn Abbas kaže da znače: "nastoje obavljanjem Hadža steći Allahovo zadovoljstvo svoga Gospodara". Ovaj propis objavljen je radi nekih idolopoklonika, a zatim je dokinut u pogledu njih, a Allah najbolje zna. Što se tiče pak onoga koji se zaputi Mesdžidu - Haramu zbog bezbožništva prema njemu ili idolopoklonstva kod njega ili nevjerovanja u njega, to je strogo zabranjeno. Uzvišeni Allah kaže:

"Mnogobošci su samo pogan i neka više ne dolaze na hadž Mesdžidi-Haramu poslije ovogodišnjeg hadža" (9:28) Poradi ovoga je poslanik Muhamed s.a.v.s. poslao h. Aliju, devete godine po Hidžri, kada je postavio Ebu Bekra za zapovjednika (emira) hadžijama, da obznani u ima Allahova Poslanika s.a.v.s. objavu "Beraeta"  zatim da idolopoklonik ne može doći na hadž poslije ove godine i da niko ne može neodjeven obilaziti oko Kabe.

Riječi Uzvišenoga: "A kada obrede hadža obavite,onda loviti možete", tj. kada prestanete sa nošenjem ihrama i budete slobodni od njih, Mi vam dozvoljavamo no što je bilo zabranjeno (da lovite). Ovo je naredba poslije zabrane,a ustvari povraćen je propis koji je važio prije zabrane, pa ako je bio obavezujući (vadžib) ponovo je obavezujući,a ako je bio poželjan (mustehabb) ponovo je poželjan i ako je bio dopuštavajući (mubah), ponovo je takav.Riječi uzvišenoga:

"I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili put časnoj Kabi, nikako ne navede da ih napadnete!", tj. neka vas mržnja prema nekim ljudima koji su vas onemogučili da stignete do Svetog hrama, u godini kada je dogovoren mir na Hudejbiji, ne navede da prekoračite Allahove propise o njima, pa da im se svetite čineći zulum i nepravdu, već presudite po pravdi kako vam je Allah, dž.š., naredio, kada je u pitanju bilo ko. Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Zejda ibn Eslema: /6/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., zajedno sa ashabima bio je na Hudejbiji kada su ih idolopoklonici spriječili da stignu do Kabe. To im je vrlo teško palo i kada je jedna grupa idolopoklonika sa istoka prolazila pored njih sa namjerom da obavi umru, ashabi Vjerovjesnika, s.a.v.s., rekli su: ¢Spriječimo ih u tome, kao što su nas njihovi drugovi spriječili.¢ Tada je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet." Riječima:

"Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu."

Uzvišeni Allah naređuje Svojim robovima,vjernicima,da se međusobno  pomažu  u izvršavanju dobrih djela (hajrata), a to je "birr"- dobročinstvo i da ostave  zabranjene  i  pokuđene stvari, a to je "takva"- bogobojaznost, kao što im zabranjuje sudjelovanje u      pokvarenjaštvu i međusobnu suradnju u griješnim i zabranjenim stvarima. 

Prenosi imam Ahmed od Enesa bin Malika: /7/ Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Pomozi svome bratu, bio tlačitelj (zalim) ili potlačeni (mazlum)." Neko je upitao: "Ovo da ga pomognem kao mazluma razumijem, ali kako ću ga pomoći kao zalima?" Odgovorio je: "Da ga onemogućiš i spriječiš u tiraniji (zulumu), eto tako češ ga pomoći." Prenose ga El- Buhari i Muslim preko Sabita od Enesa. Vjerodostojan (sahih) hadis glasi: /8/ "Onaj ko poziva Uputi imat će nagradu onih koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana, ne umanjujući njihovu nagradu nimalo, a onaj koji bude pozivao  zabludi imat će grijeh svih koji ga budu slijedili, ne umanjujući njihov grijeh nimalo." Prenosi Ebul-Kasim Et-Taberani od Ebul-Hasen Nimran ibn Sahra da je  Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /9/ "Ko bude išao sa zalimom da ga pomogne, a bude znao da je zalim, već je izašao iz islama."


*Objavljena poslije sure El-Feth / Pobjeda.

Prenosi se od Ibn-Abbasa da je rekao: "Posljednja objavljena sura je ’Iza džae nasrullahi vel-feth.’" El-Maida je posljednja objavljena o propisima, a ova je posljednja sura uopće.

Ono što je dopušteno za jelo