"O, Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga - ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah če te od ljudi štititi. Allah zaista neče ukazati na pravi put narodu koji neče da vjeruje."

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Komentar ajeta:


Allah Uzvišeni  obrača se Svome robu i poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., pod imenom poslanstva, naređujuči mu da kazuje i dostavi sve ono sa čime ga je poslao Allah i on je, s.a.v.s., poslušao to i na najpotpuniji način to izvršio. El-Buhari u poglavlju o komentaru ovog ajeta navodi predanje od Aiše, r.a., /128/ koja kaže: "Ko ti kaže da je Muhammed sakrio nešto od onoga što mu je Allah objavio - laže, jer On, neka je slavljen i uzvišen, kaže:

"O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga." Ovako ga sažeto ovdje prenosi, a i El-Buhari i Muslim ga prenose u svojim zbirkama u cijelosti.

Također, oni prenose od nje /129/ da je rekla: "Da je Muhammed, s.a.v.s., sakrio nešto iz Kur'ana, sakrio bi ovaj ajet:

"u sebi si skrivao ono što če Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš". (33:37) El-Buhari prenosi od Ebu- Džuhajfe, Vehb ibn Abdullaha Es-Suvaija, da je upitao Aliju ibn Ebi-Taliba, r.a.: "Da li vi imate nešto od Objave što nije u Kur'anu?" Odgovorio je: "Ne, tako mi Onog Koji daje da zrno raspukne i Koji čovjeka stvara, osim razumijevanja Kur'ana, koje Allah može darovati bilo kome čovjeku i onoga što je /napisano/ na ovoj stranici." Upitao sam: "A šta je na ovoj stranici?" Odgovorio je: "Krvarina, davanje slobode zarobljenicima i da se musliman ne ubija zbog nevjernika." Muslim prenosi od Džabira ibn Abdullaha /130/ da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jednoj svojoj hutbi rekao: "Ljudi, vi čete biti pitani za mene, pa šta čete odgovoriti?" Ljudi su odgovorili: "Svjedočit čemo da si dostavio i ispunio /ono sa čime si poslan/ i da si to savjesno izvršio." Počeo je dizati svoj prst prema nebu i okretati ga prema njima, govoreči: "Allahu moj, jesam li dostavio?"

Allah Uzvišeni kaže: "...ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu", znači da ako ljudima ne dostaviš i ne saopčiš ono sa čime sam te poslao, tada nisi dostavio Moju Poslanicu, a poznato je šta proizilazi iz tog kad bi se desilo. Alijj ibn Ebi-Talha prenosi od Ibn-Abbasa: "Znači, ako bi sakrio bilo koji ajet koji ti je objavljen, tada ne bi dostavio Njegovu poslanicu."

Allah Uzvišeni kaže: "...a Allah če te od ljudi štititi", tj. ti dostavi Moju poslanicu, a Ja ču te čuvati od ljudi, pomoći te i podržati protiv tvojih neprijatelja i dati ti pobjedu nad njima, pa ne strahuj i ne žalosti se, jer niko od njih nikavo ti zlo neće moći nanijeti. Prije objave ovog ajeta Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  bio je čuvan /od ashaba/. Kako prenosi Imam Ahmed od Aiše, r.a., da je ona kazivala/131/, da  Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne noči nije spavao, a ona je bila pored njega, pa ga je upitala: "Šta je s tobom, Allahov Poslaniče?" Odgovorio je: "Kamo sreće da ima neki dobar čovjek među mojim drugovima da me čuva večeras." I dok smo tako bili, čula sam zveket oružja. On je upitao: "Ko je to?" Javio se  S'ad ibn Malik. Upitao ga je: "Šta te je dovelo?" Odgovorio je: "Došao sam da te čuvam, Allahov Poslaniče." Pa sam čula hrkanje Allahova Poslanika, s.a.v.s., u snu", završava ona. Navode ga El-Buhari i Muslim, a prenosi i Ibn Ebi-Hatim od Aiše /132/, da je rekla: Allahov Poslanik, s.a.v.s., čuvan je dok nije objavljen ovaj ajet:

  "...a Allah če te od ljudi štititi", pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., podigao glavu ispod svoda i rekao: "Ljudi, raziđite se, Allah Uzvišeni če nas čuvati." Ovako ga prenosi i Et- Tirmizi, dajuči ocjenu: "Hadis garib." Ovako ga prenosi i El-Hakim u svome "Mustedreku" i kaže da je vjerodostojnog seneda , premda ga El-Buhari i Muslim nisu naveli.  Prenosi ga i Ibn-Merdevjeh od Ismeta ibn Malika El-Hatemija /133/ koji kaže: "Imali smo noču stražu kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., dok nije objavljeno:

  "...a Allah če te od ljudi štititi.", pa je čuvanje straže napušteno."

Prenosi Imam Ahmed od Dža'da ibn Halida ibn Es-Simte El-Džušemija, r.a., /134/ da je rekao: ...i doveden je neki čovjek Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa je rečeno: "Ovaj je želio da te ubije." Vjerovjesnik je, s.a.v.s., rekao: "Nisi /nikoga/ prepao i da si želio to, Allah ti to ne bi omogučio."

Allah Uzvišeni kaže: "Allah zaista neče ukazati na pravi put narodu koji neče da vjeruje", tj. ti dostavi, a Allah je Onaj Koji upučuje onoga koga On hoče, a ostavlja u zabludi onoga koga On hoče, kao što kaže Uzvišeni:

   "Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi na pravi put onoga koga On hoče" (2:272), i kaže: "...tvoje je da objavljuješ, a Naše da tražimo polaganje računa." (13:40)

Naredba Poslaniku da obznanjuje i obećanje da će biti zaštićen Nema spasa osim s vjerovanjem i Kur'anom